Powered by Febelgra

An inspiration blog dedicated to the development and production of printed matter

Gebruiksvoorwaarden

§ 1. Publicatiebeleid Febelgra vzw / www.iloveprint.be

Febelgra vzw behoudt zich het recht voor om projecten te verwijderen, niet te publiceren of om alleen de delen ervan te publiceren die Febelgra vzw het meest relevant acht. Febelgra vzw heeft het recht om de inhoud, de afkomst of de bestemming van de gegevens die worden ingevoerd, te onderzoeken.

In geval van illegale inhoud of inhoud waarbij de rechten van derden niet gerespecteerd werden kan Febelgra vzw in geen geval verantwoordelijk worden gesteld. In geval van een klacht met betrekking tot illegale inhoud zal Febelgra vzw onverwijld overgaan tot de verwijdering ervan.

§ 2. Vrijwaring

De indiener van projecten voor www.iloveprint.be, moet de intellectuele rechten (waaronder de auteursrechten, naburige rechten, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht) en de rechten van derden (onder meer het recht op de eerbiediging en bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het portretrecht, laster en eerroof) respecteren. Door het indienen van projecten aanvaardt de invoerder de aansprakelijkheid voor de inhoud ervan. Febelgra vzw is niet verantwoordelijk voor elke vorm van inbreuk op intellectuele rechten en rechten van derden.

In geval van invoer van persoonsgegevens waarborgt de invoerder dat zij/hij de toestemming heeft van de betrokkene(n) om diens persoonsgegevens in te voeren in de databank van www.iloveprint.be en te laten gebruiken zonder beperkingen.

Febelgra vzw doet zijn uiterste best om correcte gegevens te verzamelen en publiceren. Hierbij is Febelgra vzw echter overgeleverd aan de kwantiteit en de kwaliteit van de aangeleverde gegevens van de indieners van projecten. Febelgra vzw kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor onvolledige, incorrecte of foutieve gegevens op de website. Deze geven dan ook geen recht op compensatie.

Febelgra vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte of incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van gegevens.

§ 3. Links naar websites beheerd door derden

De website www.iloveprint.be bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Febelgra vzw oefent geen enkele controle uit over de inhoud van de websites waarnaar wordt gelinkt en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan.

Indien Febelgra vzw een klacht ontvangt met betrekking tot het ongeoorloofd karakter van een link, zal Febelgra vzw alles in het werk stellen om de vermeende ongeoorloofde link zo snel mogelijk te verwijderen.

 

Febelgra vzw behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Febelgra vzw
Hof ter Vleestdreef 5/1 - Allée Hof ter Vleest 5/1
1070 Brussel - Bruxelles
T. 02 680 06 68
info@febelgra.be
www.febelgra.be